اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۵۱۵۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۶۳۶۲۷۴۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر -نبش پاساژ بزرگ خیام

شیر حساس به زلزله

تلفن

  • ۳۳۹۵۱۵۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۶۳۶۲۷۴۷ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

   دفتر مرکزی

   • تهران،
    خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر -نبش پاساژ بزرگ خیام

   خروجی اخبار